”Sedulaisen orientoivat opinnot ” (1 ov) mukaan opetussuunnitelmaan Koulutuskeskus Sedussa

 

Tavoitteet:
Opintojen alkua voidaan pitää erityisen tärkeänä opintojen sujumisessa ja keskeyttämisen ehkäisyssä. Lähtökohtana jakson suunnittelulle ovat olleet erilaiset käytännöt Sedussa. Tavoitteena on jakson sisältyminen opetussuunnitelmaan, jolloin tasavertaisuus Sedussa myös toteutuu.
Jakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan sitoutumista opiskeluun. Tavoitteeseen pyritään tutustumalla omiin vahvuuksiin ja oppimistapaan sekä muihin ryhmän opiskelijoihin hyvän yhteistyön aikaansaamiseksi. Ammattialaan tutustuminen ja työnteon pelisääntöjen opettelu edistävät oppimistuloksia, työllistymistä ja elämänhallintaa. Jakson aikana tehdään toiminnallisia harjoituksia ja pyritään kannustamaan ja tukemaan opiskelijoita yhteistoiminnallisuuteen ja luovaan toimintaan.

Toteutus:
Tarkoituksena on tarjota ryhmänohjaajille ja muille toimijoille mahdollisimman valmis materiaali käyttöön jokaisessa Sedun opetuspisteessä. Käytännössä jakso voi sijoittua ensimmäiseen jaksoon tai kahteen ensimmäiseen jaksoon sisältäen 30 lähiopetustuntia. Toteuttajat voivat vaihdella opetuspisteittäin.Monimuotoiset opinpolut –hankkeen avulla jaksoa pilotoitiin syksyllä 2009 kahdeksassa erityyppisessä perustutkinnossa.


Sisältö
 • koulutukseen perehtyminen (sis. ops, työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt, atk, kirjasto, opintotoimisto), yht. 6 h
 • lähtötasotestit (NMI-seulatesti ja Makeko –matematiikan lähtötasotesti), toteutus 4 h, korjaukset erikseen
 • itsetuntemus, oppimistyylit ja –tavat, opiskelutekniikka yht. 6 h
 • ryhmäytyminen, Tullaan tutuiksi –päivä / 6h NY-leiri, yht. 7 h
 • hyvät tavat, tupakointi ja päihteet, Sedun säännöt ja ohjeet (opiskelijan opas), opiskelijakunnan esittely, yht. 4 h
 • mahd. asuntola-asiat
 • opiskelupaikkakuntaan tutustuminen, yht. 1-2 h
 • ammattiin tutustuminen, 2-3 h
 • palaute opiskelijoilta ja toimijoilta
 • tulohaastattelu –materiaali mukana, haastattelut ryhmänohjaajien normiresurssista
 • hops/hojks, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: materiaalit mukana, toteutus normiresurssina

Materiaali on saatavilla kansiona ja Moodlesta. Lisäksi toteuttajien tueksi annetaan Opi ammattiin -kirja.

Syksy 2010:
Sedulaisen orientoivat opinnot sisällytetään ammatillisiin pakollisiin opintoihin syksystä 2010 lähtien. Voimassa olevat opetussuunnitelmat päivitetään tältä osin. Opintojakso sisällytetään uudistettaviin opetussuunnitelmiin. Keväällä 2010 projekti järjesti koulutusta ryhmänohjaajille ja muulle henkilöstölle liittyen mm. opintojakson toteuttamiseen.

Kevät 2011:
Palautteen perusteella opintojaksoa kehitetään edelleen. Vaellus erilaisilla poluilla -koulutus suunnataan ryhmänohjaajille. Koulutuksen sisältönä on luki-testauksen sisältö ja tukitoimet testin jälkeen. "Vaellus" järjestettiin toistamiseen Kalajoen Hiekkasärkillä 23.-25.3.2011.

Kohtaamisia opinpolulla -koulutuspäivät keskittyvät opiskelijan kohtaamiseen ja muuttuvaan opettajuuteen. Vastuukouluttajana toimii Lea Veivo Ammattiopisto Luovista. Koulutuspäivät järjestettiin opetuspisteittäin kevään 2011 aikana.

Syksy 2011:
Vaellus erilaisilla poluilla no. 3 toteutetaan Ikaalisten kylpylässä 17.-18.11.2011.